اصولا نقشه برداری براساس ماهیت زمین و ابزار کاربردی طبقه بندی میشود.

نقشه برداری براساس ماهیت زمین

 الف) نقشه برداری مهندسی

ب) توپوگرافی

پ) هیدروگرافی

ز) نقشه برداری نجومی

و) نقشه برداری اکتشافی

ه) نقشه برداری عکاسی

ر) نقشه برداری باستان شناسی

ن) فتوگرامتری