امور نقشه برداری زمین با دوربین ورامین

توان، مختصات نقاط یک زمین ورامین  را در سه بعد، محاسبه می شود. البته در برخی از روش های خدمات نقشه برداری که عموما خدمات نقشه برداری های ماهواره ای و سنجش های نجومی هستند بعد زمان هم در نظر گرفته می شود.

انجام امور نقشه برداری ورامین  شامل دو مرحله ی برداشت یا همان اندازه گیری و محاسبه یا همان ارائه ی نتایج کار است. در مرحله ی برداشت یا اندازه گیری از دستگاه ها و تجهیزات مختلفی به منظور اندازه گیری سطح زمین استفاده می شود تا از طریق آن بتوان داده های لازم برای مرحله ی بعدی که محاسبه ی نتایج است به گردآوری شود. برای محاسبه نتایج و محاسبه ی داده ها هم روش های متفاوتی وجود دارد  که در تمام این روش ها قدم اول بررسی خطاها است و سپس در صورت قابل قبول بودن باید سرشکن شوند.

نتایج خدمات نقشه برداری ورامین هم به دو صورت آنالوگ که شامل نقشه، مقاطع طولي و عرضي و ... و دیجیتال که شمال جداول، مدل هاي رقومي زمين DGM يا DTM هستند تنظیم می گردد. با توجه به مطالب گفته شده خدمات نقشه برداری زمین ورامین با دوربین با دستگاه ها و تجهیزات مختلفی صورت می گیرد که انتخاب دستگاه مناسب باید بر اساس معیارهای گوناگونی مثل وسعت زمین، دقت مطلوب و امکانات انجام شود.