روش های تهیه نقشه یو تی ام کردان:

۱. استفاده از دوربین نقشه برداری TOTAL STATION

۲. استفاده از GPS  دوفرکانسه، سه فرکانسه و یا مولتی فرکانس

۳. استفاده از دو روش فوق به طور همزمان

در روش اول موقعیت ملک بررسی و مختصات آن تعیین می‌شود و سپس با استفاده از نرم‌افزار های مربوطه روی نقشه بزرگ مقیاس ( ۱:۲۰۰۰ ) و پایه سازمان نقشه برداری جانمایی می شود.

البته این روش به علت وجود درصد خطای بالا وبه روز نبودن نقشه پایه، در حال منسوخ شدن است.

در روش دوم مختصات چهار گوشه ملک توسط نقشه بردارتعیین شده و سپس با نرم‌افزار های مربوطه مساحت ملک در کردان ، تعیین می شود و بر روی نقشه پایه جاگذاری می‌شود.

استفاده همزمان از هر دو روش نیز به منظور سیر صعودی در دقت اندازه‌گیری می باشد.

نکته مهم اینکه بروز خطا در تهیه نقشه UTM منجر به بروز مشکلات ثبتی و تداخل در املاک دیگران و در نتیجه بروز اختلافات و صرف هزینه‌های زیاد می شود. از این رو استفاده از دستگاه های بروز همانند GPS های مولتی فرکانس درصد خطای احتمالی را کم خواهد کرد.

مزایای نقشه یو تی ام در اراضی کردان

دسترسی به مساحت دقیق ملک کردان با دقت سانتی متر مربع

تعیین موقعیت دقیق ملک در کردان

تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک در کردان

جلوگیری از تعرض و تصاحب ملک توسط سایر افراد

کاهش اختلافات مربوط به املاک و اراضی کردان

ممانعت از صدور چندین سند برای یک ملک در کردان