از میان اسناد مالکین در امور ثبتی، سند تک برگ ( سند کاداستر ) معتبر ترین نوع سند شناخته شده است. علت اعتبار فنی و حقوقی سند تک برگ این است که در مراحل تشکیل پرونده جهت دریافت سند تک برگ مستندات قدیمی ثبتی ملک و نقشه یو تی ام ملک که معروف به نقشه کاداستر هست شامل نقشه قطعات تفکیکی و حدود اربعه مجاورین ملک ثبت می گردد.

کارشناس رسمی پس از تهیه مستندات ثبتی و درج در نقشه در واقع بخشی از اطلاعات ثبتی مورد نیاز جهت صدور سند را گرداوری می کند و مالک پس از تحویل نقشه به اداره ثبت در سیستم ادارات ثبت درج می گردد.

تحویل اصل سند مالکیت و نقشه یو تی ام که شامل اطلاعات مورد نیاز جهت صدور سند است به بایگانی اداره ثبت جهت طی مراحل قانونی صدور سند تک برگ ارائه داده می شود.