برخی از وظایف کارشناس رسمی امور ثبتی هشتگرد:

رسیدگی به املاک موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت (تعیین بهای زمین‌هایی که در اجرای مقررات مواد ۱۴۷-۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده. تبصره: درصورتی‌که در این زمین‌ها ساختمان‌های مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی منحصراً نیز جزء این بند به حساب می آید.)

تعیین محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی (تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و عکس هوایی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت)

تشخیص دادن محدوده ثبتی املاک (تطبیق حدود مشخصات ملک، مندرج در اسناد و سوابق ثبتی با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرت‌ها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و مسائل دیگر ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع)

پیگیری و مشخص نمودن صحت جریان ثبتی املاک (رسیدگی به اقدامات ثبتی از زمان شروع شماره‌گذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی‌ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعدازآن)

پیگیری و مشخص کردن صحت انجام تشریفات افراز املاک (رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمان‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه)

پیگیری و مشخص کردن جریان ثبتی اسناد (رسیدگی به نحوه تنظیم و ثبت‌اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی)

شرایط عمومی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی هشتگرد:

داوطلبان دریافت پروانه کارشناسی رسمی، بر اساس ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید شرایطی که در زیر بیان شده است را دارا باشند:

تابعیت ایرانی

متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.

داشتن سلامت جسمی لازم که به طور انفرادی و بدون کمک دیگران بتواند به انجام فعالیت های امور کارشناسـی بپردازند.

داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشته مورد تقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

عدم پیشینه کیفری

عدم اعتیاد به مواد مخدر

داشـتن حـداقل ۲۵ سال سن

عدم وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام

دارای حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا پس از دریافت مدرک تحصیلی عنوان شده در روز ثبت‌نام،

داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)