تعرفه خدمات نقشه برداری + راهنمای نحوه استفاده از آن

تعرفه کدام خدمات نقشه برداری در این ابلاغیه آمده؟

در تعرفه خدمات نقشه برداری، بهای مواردی از قبیل:

 • « تهیه نقشه از تصاویر هوایی رقومی با GSD های متختلف»،
 • «تهیه نقشه از مناطق دشت، تپه ماهور، کوهستانی و… با مقیاس های مختلف به روش مستقیم زمینی»،
 • «تهیه نقشه از مناطق شهری با تراکم مختلف»،
 • «عملیات تکمیلی زمینی جهت گویاسازی نقشه های مختلف بدست آمده از روش فتوگرامتری»،
 • «تهیه نقشه های کاداستر شهری و غیرشهری» ،
 • «پیاده سازی و همچنین تهیه پروفیل های طولی و عرضی»،
 • «عملیات ترازیابی در درجات 1 تا 3»،
 • «عمق یابی برای تهیه نقشه های هیدروگرافی و مشاهدات و آنالیزهای دریایی»،
 • «ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی»،
 • «عملیات اسکن لیزر زمینی»
 • و همچنین «عملیات تصویربرداری با پهپاد» و … آورده شده است.

دانلود تعرفه خدمات نقشه برداری