خدمات نقشه برداری دماوند هنگام ساخت ساختمان

 • از مزایای کلی خدمات نقشه برداری ساختمانی دماوند میتوان افزایش دقت و صحت اجرای نقشه ها و همینطورافزایش تاثیرات واقعی محاسبات فنی سازه و معماری، محاسبات زلزله و افزایش بهره وری در زمان اجرای پروژه را بیان نمود. اصول اصلی خدمات نقشه برداری دماوند در زمان احداث ساختمان شامل موارد زیر می باشد:
 • اجرای سایت پلان و جانمایی محل فونداسیون.
 • جانمایی محورهای سازه و کنترل پیوسته موقعیت مکانی و تراز ارتفاعی آنها تا هنگام نصب صفحه ستون ها (در پروژه های اسکلت فلزی)
 • اجرای اجزای ساختمانی بسته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و کنترل صحت اجرای آنها در داخل و یا خارج (محوطه سازی) پروژه ساختمانی ( به عنوان مثال اجرای طرح داخلی طبقات نظیر تیغه های دیوار چینی داخل ساختمان، جانمایی محل احداث رایزر های تاسیسات، کانالهای آبهای زهکشی و پیاده سازی قطعات سقف و غیره)
 • تنظیم رمپ ها و سایر لوازم  فنی محوطه سازی و کنترل دقیق خطوط تراز آنها.
 • جانمایی و کنترل محل حفر چاه شمع ها و کنترل پیوسته آنها (پس از هر مرحله گود برداری در پروژه های بلند مرتبه ای که شامل طبقات متعدد زیر سطح صفر هستند)
 •  کنترل اجرایی در زمان عملیات خاکبرداری و گود برداری و محاسبات احجام خاکی طبق نقشه برداری های مکرر از سطح سایت با توجه به درخواست کارفرما.
 • کنترل مجدد جانمایی فونداسیون.
 • کنترل دقیق نصب قطعاتی که شاقولی بودن آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.(مانند قطعات شمشیری در راه پله ها، پاگرد پله ها و غیره)
 • کنترل پیوسته خطوط تراز بستر سازی و مگر ریزی و غیره
 • تنظیم موقیعت مسطحاتی ستونها (در پروژه های اسکلت بتونی)
 • کنترل شاقولی و پیچیدگی ستونها در ساختمانهای اسکلت فلزی حین ستون ریزی.
 • کنترل خط تراز بتن بتن ریخته شده در سقف ها (کنترل تراز طبقات)
 • اجرای خطوط تراز در طبقات برای سایر پیمانکاران ساختمانی نظیر برقکار، تاسیسات، سقف کاذب و … و کنترل پیوسته آنها
 • پیاده سازی نماهای پیچیده از نظر طراحی و یا نماهایی که با مصالح خاص پیش ساخته پازلی اجرا میشوند (نظیر کامپوزیت پنل آلومینیوم ، نمای فریم لس شیشه ای و غیره)

خدمات نقشه برداری دماوند پس از احداث ساختمان

 • بطور معمول در زمان مرمت، احیا و بازسازی یک بنا در دماوند و یا اجرای یک طرح جدید پس از ساخت بنا و یا تغییر در طراحی حین اجرای یک بنا توجه به خدمات نقشه برداری دماوند الزامیست. گام نخست درتمام این پروژه ها تهیه نقشه وضعیت موجود (ازبیلت) می باشد.
 • مهندس نقشه بردار وظیفه دارد داده های لازم با توجه به نوع پروژه و نیاز پیمانکار را از محل پروژه استخراج کند  و در قالب نقشه های ساختمانی قابل استفاده برای مجری تهیه کند. معمولا رشته های معماری و باستان شناسی ، تصویرگری بیشترین طرفداران و نیازمندان به این گونه خدمات نقشه برداری می باشند.
 • تهیه و ایجاد بستر شبکه نقشه برداری دماوند و انتخاب ابزار مناسب جهت تهیه ازبیلت دقیق بستگی به موقعیت و نوع پروژه و تجربه قبلی نقشه بردار در پروژه های مشابه دارد. بنابراین به صورت موضوعی فقط به ذکر چند مورد بسنده خواهد شد:
 • به منظور پروژه های بازسازی تهیه نقشه ازبیلت کلیه اجزای تاسیسات الکتریکی و محل خروجی و ورودی های لوله های تاسیساتی و سایر اجزای ساختمانی نظیر حفرات کانالهای آب و سرویسهای بهداشتی و … ضروری می باشد و بسته به پیچیدگی و وضعیت طرح ابزارهای مناسب جهت برداشت انتخاب می شود.
 • نقشه برداری تهیه پلان ازبیلت نمای یک ساختمان جهت اجرای نمای جدید و یا بازسازی نمای موجود، به وسیله ابزارهای مناسبف با توجه به پیچیدگی طرح انتخاب ابزار مناسب نظیر دوربینهای متریک دیجیتال، اسکنرهای لیزری و یا تجهیزات دقیق خدمات نقشه برداری دماوند (مجموعه توتال استیشن Reflector lessوReflective tape ) صورت میپذیرد.
 • خدمات نقشه برداری میکروژئودزی، و تهیه نقشه ازبیلت ستونها و دیوار های حایل با هدف چگونگی بررسی وضعیت سازه از نظر نشست ویا پیچش و انتخاب روشهای مناسب تقویت سازه.
 • مستند سازی میراث فرهنگی در راستای شناخت آثار تاریخی و ملی و تهیه طرح های حفاظت، مرمت، احیاء، ساماندهی بنا ها، محوطه ها و بافتهای تاریخی – فرهنگی به وسیله ابزار های دقیق مستند نگاری مانند سیستمهای فوتوگرامتری برد کوتاه و اسکنر های لیزری.