عملیات جانمایی محدوده پلاک ثبتی

 

ازمهم ترین بخش های جانمایی محدوده پلاک ثبتی عملیات جانمایی می باشد بدین صورت که پس از تهیه عکس هوایی مورد نیاز، نقشه utm ملک را با عکس هوایی زمین مرجع شده هم پوشانی کرده و بصورت یک تصویر ذخیره و چاپ می کنند.با توجه به اینکه عکس هوایی در ابتدا فاقد مختصات می باشد ،عملیات زمین مرجع نمودن عکس هوایی را که شرح آن در مفاله های پیشین آمده است ،زمین مرجع نموده ویا ازارتوفتو عکس هوایی استفاده می کنند.عکس ارتو فتو یا عکس نقشه که شرح آن و چگونگی تهیه آن در نوشته های بعدی خواهد آمد ،تصویر قائم عوارض روی زمین بر روی عکس می باشد.

پس از چاپ نقشه محدوده جانمایی شده بر روی عکس هوایی به تایید کارشناس رسمی دادگستری رشته های نقشه برداری یا ثبتی ویا مهندس نقشه بردار رسیده و مهر و امضا گردیده و جهت اقدامات بعدی به دست کارشناس مربوطه و متقاضی رسانیده می شود.

 

محصول نهایی جانمایی

 

همانطور که گفته شد جانمایی یعنی تعیین محل دقیق ملک بروی عکس هوایی یا نقشه و ترسیم آن می باشد.تلفیق نقشه یوتی ام ملک و عکس هوایی تنها در صورتی می‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد که در محیط مختصاتی و رقومی صورت پذیرد.عکس هوایی پس از اصلاح هندسی بعنوان عکس زمین مرجع شده که همان عکس هوایی بهمراه یک فایل مختصات ،ذخیره می گردد. سپس این عکس زمین مرجع شده را با فایل رقومی نقشه ادغام کرده و پس از اضافه کردن خطوط شبکه مختصاتی در یک مقياس مشخص از آن خروجی تصویر گرفته وچاپ می‌کنند. پس در نتیجه درمی یابیم که محصول نهایی جانمایی پلاک ثبتی می تواند یک تصویر رنگی رستری باشد و یا فرمت کاغذی همین فایل که بعد از چاپ بدست می آید مورد استفاده قرارگیرد.

 

کاربرد های جانمایی پلاک ثبتی

 

جانمایی کاربرده ای زیادی دارد در اینجا به چند نمونه از اهداف جانمایی اشاره می کنیم:

1- تشخیص آثار احیاء

برای اینکه ثابت شود زمینی غیر ملی است می بایست در سال های قبل از 1347 زمین دارای آثار احیاء و آبادانی باشد بمنظور اثبات این امر پس از تهیه عکس های هوایی دهه 30 و40 موقعیت زمین را روی عکس های ژئورفرنس شده (زمین مرجع ) جانمایی می کنند سپس با تفسیر عکس هوایی وجود یا عدم وجود آثار تشخیص داده می شود.

2- حل اختلاف ملکی

چنانچه بین دو یا چند همسایه ملکی در مرز بندی زمین هایشان اختلافی بوجود آید می توان با جانمایی محدوده زمین روی عکس های قدیمی مرزبندی گذشته را روی نقشه وضع موجود ترسیم نموده و اندازه گیریهای لازم را را انجام داد . پس از جانمایی زمین روی عکسهای قدیمی که نسبت به یک تصویر ژئورفرنس شده اند میزان تجاوز احتمالی یا تغییرات در مرزبندی قابل اندازه گیری و مشاهده می شود.

3- صدور سند

جهت صدور سند برای زمین های فاقد سند که اداره ثبت مجری این امر می باشد جانمایی نقشه یوتی ام (UTM) بر روی عکس های قدیمی موجود از ملزومات می باشد.

4- تغییر کاربری

جهت اثبات کاربری مسکونی زمین مطابق با قانون حفظ جنگلها و مراتع کشور می بایست زمین داری بنای مسکونی یا آثار ساخت و ساز قبل از تاریخ 1374/03/03 تاریخ مصوبه قانون ، باشد. جهت اثبات تین مهم که اداره جهاد و کشاورزی مجری آن می باشد نقشه یا محدوده زمین را روی عکس های هوایی قبل از 1374 جانمایی می کنند و پس از تفسیر عکسها و تعیین قدمت بنا می توان به کابری مجاز یا غیر مجاز یک بناء پی برد.

5- انشعاب آب و برق و گاز

6- اخذ مجوز از شهرداری

7- تعیین حریم رودخانه