خدمات نقشه برداری لواسان هنگام ساخت ساختمان

 • از مزایای کلی خدمات نقشه برداری ساختمانی لواسان میتوان افزایش دقت و صحت اجرای نقشه ها و همینطورافزایش تاثیرات واقعی محاسبات فنی سازه و معماری، محاسبات زلزله و افزایش بهره وری در زمان اجرای پروژه را بیان نمود. اصول اصلی خدمات نقشه برداری لواسان در زمان احداث ساختمان شامل موارد زیر می باشد:
 • اجرای سایت پلان و جانمایی محل فونداسیون.
 • جانمایی محورهای سازه و کنترل پیوسته موقعیت مکانی و تراز ارتفاعی آنها تا هنگام نصب صفحه ستون ها (در پروژه های اسکلت فلزی)
 • اجرای اجزای ساختمانی بسته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و کنترل صحت اجرای آنها در داخل و یا خارج (محوطه سازی) پروژه ساختمانی ( به عنوان مثال اجرای طرح داخلی طبقات نظیر تیغه های دیوار چینی داخل ساختمان، جانمایی محل احداث رایزر های تاسیسات، کانالهای آبهای زهکشی و پیاده سازی قطعات سقف و غیره)
 • تنظیم رمپ ها و سایر لوازم  فنی محوطه سازی و کنترل دقیق خطوط تراز آنها.
 • جانمایی و کنترل محل حفر چاه شمع ها و کنترل پیوسته آنها (پس از هر مرحله گود برداری در پروژه های بلند مرتبه ای که شامل طبقات متعدد زیر سطح صفر هستند)
 •  کنترل اجرایی در زمان عملیات خاکبرداری و گود برداری و محاسبات احجام خاکی طبق نقشه برداری های مکرر از سطح سایت با توجه به درخواست کارفرما.
 • کنترل مجدد جانمایی فونداسیون.
 • کنترل دقیق نصب قطعاتی که شاقولی بودن آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.(مانند قطعات شمشیری در راه پله ها، پاگرد پله ها و غیره)
 • کنترل پیوسته خطوط تراز بستر سازی و مگر ریزی و غیره
 • تنظیم موقیعت مسطحاتی ستونها (در پروژه های اسکلت بتونی)
 • کنترل شاقولی و پیچیدگی ستونها در ساختمانهای اسکلت فلزی حین ستون ریزی.
 • کنترل خط تراز بتن بتن ریخته شده در سقف ها (کنترل تراز طبقات)
 • اجرای خطوط تراز در طبقات برای سایر پیمانکاران ساختمانی نظیر برقکار، تاسیسات، سقف کاذب و … و کنترل پیوسته آنها
 • پیاده سازی نماهای پیچیده از نظر طراحی و یا نماهایی که با مصالح خاص پیش ساخته پازلی اجرا میشوند (نظیر کامپوزیت پنل آلومینیوم ، نمای فریم لس شیشه ای و غیره)